Algemene voorwaarden

Sukha Yoga (KvK 85927155) (hierna: “SY”) verleent onder de naam “Sukha Yoga” yoga- en trainingsdiensten aan organisaties en professionals en vrouwen, daarvoor maakt zij gebruik van haar eigen “Sukha teachers”.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij SY diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in “klare taal” geschreven. Als er wordt gesproken over een “Deelnemer”, dan wordt daarmee iedere (rechts-)persoon bedoeld, die een overeenkomst aangaat met SY in het kader van het lidmaatschap (het volgen of bijwonen van een programma, training, lezing, event en/of andere dienst van SY). SY levert alleen diensten aan vrouwen.

1. Merkrechten

“Sukha Yoga”, De Deelnemer erkent deze merkrechten en zal die respecteren.

2. Geheimhouding

De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door SY en andere deelnemers verstrekte informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. SY is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. SY zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft SY toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

3. Beeldmateriaal

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan SY voor gebruik en openbaarmaking voor promotie- alsook studiedoeleinden van, tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, film- en geluidsmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is. Deze toestemming kan door de Deelnemer op ieder moment worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verklaring aan SY. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zelf dergelijk materiaal te maken of te publiceren of het door SY gemaakte materiaal te kopiëren en of te publiceren.

4. Betaling

Betalingen aan SY dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum door SY ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat SY haar diensten moet leveren. Ingeval van wanbetaling door een Deelnemer zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, berekent SY buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor overige Deelnemers geldt dat zij ingeval van wanbetaling over de eerste 2.500 euro 15% incassokosten verschuldigd zijn aan SY, over het meerdere tot 5.500 euro 10%. Deze incassokosten worden op eerste verzoek van SY door de Deelnemer voldaan.

5. Annulering

De Deelnemer heeft tot twee weken na de aanmelding, doch uiterlijk tot één week voor de aanvang van het programma (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is honderd procent van de kosten van het lidmaatschap verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald. SY heeft het recht de overeenkomst te annuleren als het naar haar inzicht niet mogelijk is om die voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de Deelnemer (naar keuze van SY) de mogelijkheid het programma op een later tijdstip alsnog te volgen tegen gelijke voorwaarden (waartoe ook behoort de mogelijkheid van het digitaal volgen) dan wel een deel van het verschuldigde bedrag, evenredig aan het reeds volbrachte deel van het lidmaatschap, terug te ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

SY zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samenstellen. De Deelnemer erkent dat die informatie geen advies is en dat de Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico de opgedane kennis kan toepassen. Om die reden kan de Deelnemer aan de verstrekte informatie ook geen rechten ontlenen. De aansprakelijkheid van SY is beperkt tot vergoeding van door de Deelnemer geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding voor het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt en, mocht dit door een rechter onvoldoende worden geacht, in ieder geval maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar van SY in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Behoudens die schadevergoeding, is SY jegens de Deelnemer niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

7. Geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en SY is Nederlands recht van toepassing. Indien de Opdrachtgever en SY een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen.

Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar SY gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald.